അകാരണമായ ഭയം കടം ദുരിത മോചനത്തിന് 3 തവണ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഉടലെടുത്ത ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തരിൽ ശിപ്രസാദി ആണെന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി അകാരമായ ഭയം അകറ്റുവാനും ദുരിതാ മോചനത്തിനും നരസിംഹമൂർത്തി മന്ത്രം പതിവായി മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാണ് നരസിംഹതാരം പ്രതിസന്ധിയും നേരത്ത് ആയതിനാൽ ആ സമയത്ത് മന്ത്രം ലഭിക്കുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു .

മന്ത്രജോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും വളരെയേറെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം പേര് പോലെ തന്നെ സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ഉടലും ആണ് നരസിംഹ അവതാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൃതായുഗത്തിലെയും ഭഗവാന്റെ നാല് അവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവതാരമാണ് നരസിംഹദാം ശത്രുസംഹാരത്തിനായി ഉടലെടുത്ത ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തരിൽ പ്രസാദി ആണെന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദിന്റെ വിളികേട്ട നിമിഷം തന്നെയും .

   

തൂണ് പിളർന്ന നരസിംഹ പൂർത്തി പ്രത്യക്ഷനായി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മനശുദ്ധിയോടെയും ഭക്തിയോടെയും നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഭ്യർത്ഥന ശ്രദ്ധക്കൊപ്പം തൊഴിൽ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ നിന്നിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.