ശിവ ഭഗവാനോട് ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്… ശിവ കോപത്താൽ കുടുംബം മുടിയും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് പരമശിവൻ അതിനാൽ തന്നെ പരമശിവനെയും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശനി സൂര്യൻ രാഹുചന്ദ്രൻ എന്നീ ദശാകാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു നാം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ .

അറിയാതെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെയും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അനന്തമായ ആദിവ ശക്തിയോടെ അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ജീവിതത്തിൽ പല വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും ശിവഭക്തർക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാകുന്നു.

   

തന്റെ ഭക്തർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിൽ പരമേശ്വരൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു പരമശിവൻ അതിനാൽ തന്നെ ഭക്തർക്കും ഭഗവാൻ പ്രസാദിയും അതേപോലെതന്നെയും ആകുന്നു പരമശിവനോടോ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.