പരമശിവൻ നിത്യവും വന്ന് പോകുന്ന വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് പരമശിവൻ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരു ദേവൻ മറ്റു ദേവതകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഏവരെയും തന്റെ മക്കളായി കണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ഏവരും തങ്ങളുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു നല്ല അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ഭഗവാൻ ജഗദ് പിതാവായി അതിനാൽ വസിക്കുന്നു ചേരാചരങ്ങൾക്ക് വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഇതിനാൽ മറ്റു ദേവതകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞേ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ വന്നു നിറയും എങ്ങനെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത്.

   

ഗ്രാമം മൂർത്തം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം കൂടുതൽ ദേവത സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം നാം ഉണരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വിശേഷണമായും ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.