നാളെ മീനം ഒന്ന് ,ഈ 5 നാളുകാർക്ക് സാക്ഷാൽ രാജയോഗം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം കൊല്ലവർഷത്തിലെയും എട്ടാമത്തെ മാസമാണ് മീനം സൂര്യൻ മീനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തെയും മീനം രാശിയായി കണക്കാക്കി പോരുന്നോ ഇന്ത്യൻ സമ്പൽസരമായ സഹവർഷം തുടങ്ങുന്നത് ചാന്ദ്ര വർഷം തുടങ്ങുന്നതും മീന മാസത്തിലാണ് എന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട് 60 ചാന്ദ്ര വത്സലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശോഭ കൃത മീനമാസത്തിലേക്ക് കറുത്ത എന്നുപറയുന്ന വർഷം തുടങ്ങുന്നതും ആണ് .

ഉത്രട്ടാതി രേവതിയെ ഞാറ്റുവേലകൾ മീനമാസത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതുമുണ്ട് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ആണ് സിനി കുമ്പളം രാശിയിലുണ്ട് മാസ് അവസാനം ചതയത്തിൽ നിന്നും പുനരുട്ടാതിയിലേക്ക് പകരുന്നതുമാണ് മീനം അഞ്ചിനെയും ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ട ശനിയുടെ മൗഢ്യം അവസാനിക്കുകയും ആണ് .

   

രാഹു മീനം രാശിയിൽ രേവതിയിലും കേതു കന്യ രാശിയിൽ അത്തരത്തിലും തുടരുന്നതാകുന്നു ഈ ഗ്രഹയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ മാസം മീനമാസത്തിൽ രാജയോഗവും ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും ചേരുന്ന സമയം കൂടിയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.