മീനഭരണി ഇങ്ങ് എത്തി, ഇത് ചെയ്യൂ, അപൂർവ അവസരം ഇത്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖങ്ങളും തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും സകല കണ്ണീരും ഒപ്പുവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയും ലോകമാതാവ് ഭദ്രകാളി അമ്മ എഴുന്നള്ള ദിവസം വരവാവുകയാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത് മീനഭരണിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്.

നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അതായത് മീനം ഒന്നാം തീയതിയും മീനഭരണിയാണ് ബീനഭരണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവി പ്രീതിക്കുകയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസമാണ് ദേവീക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെയും 100 ഇരട്ടി ബലം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മീനം ഭരണി എന്നു പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ .

   

മഹോത്സവം നടക്കുന്ന അമ്മയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മീനഭരണി എന്നു പറയുന്നത് മീനത്തിലെ ഈ ഒരു ഭരണി നാളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ വിളക്കുവെച്ചും എന്തൊക്കെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.