വീട്ടിൽ മരണം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന 3 ലക്ഷണങ്ങൾ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് രണ്ടും നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈ പ്രകൃതി നമുക്കും ചില സൂചനകൾ കാണിച്ചുതരുന്നതാണ് നല്ലത് നടന്നാലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെതന്നെയും ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോശ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുൻപും പ്രകൃതി നമുക്ക് സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് .

ഈ സൂചനകളെ പറ്റിയും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗരുഡപുരാണത്തിലും ചുവപ്പുരാണത്തിലും അതേപോലെതന്നെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നും പറയുമ്പോൾ മരണം മരണതുല്യ മായിട്ടുള്ള ബലങ്ങൾ ഇത് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി നൽകുന്നതില സൂചനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന.

   

എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ മരണം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ചിലരുണ്ട് മരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് ഈ ബലം കിട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഫലങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് മരണം വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രകൃതി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണിച്ച് തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.