തുളസി കൈയ്യിൽ വച്ച് ഇങ്ങനെ പറയു ആഗ്രഹം വായു വേഗത്തിൽ നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പലതരം സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് തുളസിയും പലരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം ഔഷധം മൂലത്തോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നാം സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ ഈ സത്യത്തിന്റെയും നൽകുന്നു എന്ന വാസ്തവമായ കാര്യമാകുന്നു.

ഈ സത്യം വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതിക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പരാമർശിക്കുക കൂടാതെയും തുളസിത്തറയിൽ ഒരു തുളസി വേണം എന്നതും അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ തുളസി നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ സംഖ്യയ്ക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്നാം മൂന്നാം എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റസംഖ്യയിൽ നടന്നത് ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ തുളസിയുടെയും പരിസരം അഥവാ തുളസി നിൽക്കുന്ന ആ ഇടം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുക .

   

അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ തന്നെ ജലം സമർപ്പിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഒരു വീട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ഭാഗ്യം ഉയർച്ച എന്നിവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർച്ചയ്ക്കും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.