ചവിട്ടി / മാറ്റ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ചവിട്ടിക്ക് അടിയിൽ ഈ വസ്തു വെക്ക് ലക്ഷ്മിദേവി പട്ടിക കടന്നു വരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വാഗതം വാസ്തു എന്നാൽ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാകുന്നോ ഭൂമിയിലെയും ഊർജ്ജ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വന്ന ചേരുവാൻ ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുവാൻ വാസ്തു സഹായകരം തന്നെയാകുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയ വായു ജലം ഭൂമിയും ആകാശം അഗ്നിയും എന്നിവയും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അത്തരത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇതിനാൽ തന്നെ വാസ്തുവിനെയും വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ നാം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉത്തമമായ ആഗ്രഹം പണിതാലും നാം വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകളാൽ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനായി ചില പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

   

ഇനി പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഏവരും ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും കാണേണ്ടതാകുന്നു പ്രധാന വാതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പരാമർശിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.