ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ദശാവതാര ചാർത്ത് ഇതാ കണ്ടോള്ളൂ! കാണുന്നത് മഹാ പുണ്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെയും ചാർത്തുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം .

നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഗുരുവായൂരും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പലവിധത്തിൽ ദർശിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴും ഗുരുവായൂർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഭഗവാനെയും നമുക്ക് പല രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതും.

   

അതിന്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അറിയിക്കുന്ന ചാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ചുരുക്കുന്നത് ഓരോ രൂപത്തിലും ഓരോ ഭാവത്തിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരും അതേപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പതിമൂന്നോളം ദശാവതാര ചാർത്ത് ഉൾപ്പെടെ 13 വ്യത്യസ്ത ചാർത്തുകളാണ് ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.