ശിവനെ സ്വപ്നം കണ്ടാലുള്ള ഫലങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പരമശിവനെയും അതേപോലെതന്നെ ശിവ പാർവതിമാരെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെയും ഓരോ അവതാരങ്ങളെയും സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉള്ള പല ചിന്തകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഭഗവാൻ പരമശിവൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നമുക്കും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് .

നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ ശിവനെയും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അത് പലതും അർത്ഥമാക്കുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ശിവലിംഗം വരുന്നതും ശിവന്റെയും രൂപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ശിവന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ശിവലിംഗം കാണുന്നതും വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാം ദുശ്ശിച്ച കടങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ശിവലിംഗം സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ .

   

ശുഭകാലം ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സ്വപ്നത്തിൽ ശിവലിംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് എങ്കിലും പണം ലഭിക്കും വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം ലഭ്യമാകും എന്നല്ലാം ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ശിവലിംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ ഭഗവാനും മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനെയും പാൽ അർപ്പിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/UgDG0bCxN_g