ഇഷ്ടദേവത കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ കാണുന്ന 5 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് എത്ര വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈശ്വരാ ദിനം നടത്തി എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇത് പൊതുവെ അത് മികമായും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നവർ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.

പുതിയ മന്ത്രം ജപിച്ചയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതി തന്നെയാകുന്നു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ വേണ്ടി എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് അവർ പരാതിപ്പെടുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും സത്യമല്ല വിശ്വത്തോടുകൂടി മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.