നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലം എപ്പോൾ തീരും,കൃത്യമായി അറിയാം,ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊടുകുറി ഫലങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ തൊടുകുറി യിൽ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഭഗവാന്റെ ശാന്ത സുന്ദരം ആയിട്ടുള്ള ഇരുപ്പവും രണ്ടാമത്തേത് ജ്യോതിർലിംഗത്തിന്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രവുമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ആയിട്ടുള്ള സദാശിവരൂപം നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് .

അതായത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആസിഡ് ശിവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ലിംഗ രൂപത്തിലുള്ള ശിവസങ്കല്പം രുദ്രാ അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അതായത് രുദ്ര ശിവനാണ് യുദ്ധ ശിവൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അവയുടെ വേരുകളിൽ നിന്നും നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരോടുകൂടി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ .

   

ഈ ശിവസങ്കൽ പ്രത്യേകം രുദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നത് എത്രയുമാണ് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരുവാൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെയും അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതാത് ചിത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗണിതങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള തൊട്ടുകുറി ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.