മഹാശിവരാത്രി,18 ൽ 6 നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം കൈവരും,ഭരണി പൂരം പൂരാടം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓം നമശിവായ വാസ്തവത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെയും എത്ര ശിവരാത്രിയും എത്ര മഹാശിവരാത്രിയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മഹാശിവരാത്രി ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശിവ മഹാപുരാണ പ്രകാരം ഈ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ വായു അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയും

അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെയും അതായത് 2024 ശിവരാത്രി തീയതി എന്നു പറയുന്നത് വരുന്ന മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ എട്ടാം തീയതിയിലെ നക്ഷത്രം തിരുവോണം നക്ഷത്രമാണ് അന്നത്തെ തീറ്റി വരുന്നത് പ്രയോദേശി എന്നിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ ശിവരാത്രി ദിനം ഒരു അധ്യാപക ദിനമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയേണ്ടിവരും.

   

അപ്പോൾ ഈ ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന 18 നക്ഷത്രക്കാരിൽ ആറു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം അനുഭവിക്കാൻ യോഗം കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭരണിപുരം പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർ അത്യുന്നത നിലയിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇവർ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ സ്റ്റീൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വർഷം അതായത് ഈ ശിവരാത്രി മുതൽ അടുത്ത ശിവരാത്രി വരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ ഇവർ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.