പരമശിവൻ ദർശ്ശനത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരംപുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ത്രിമൂർത്തി ദേവന്മാരെ ജഗതി കണക്കാക്കുന്ന ദേവൻ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസാദിക്കുന്നത് ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെയും ഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കു .

ഭഗവാനപ്രസാദിക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ നിഷ്കളങ്കനായ ദേവൻ എന്നും ഭഗവാനെയും വാഴ്ത്തുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് രൂപത്തിലും അലങ്കാരത്തിലും എന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും സമൂഹത്തിൽ അകറ്റിനിർത്തുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ തുണയായിയും അവരുടെ ദേവനായി മാറുന്നു ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കാത്തതായ ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം എന്നതാണ് വാസ്തവം മനുഷ്യജന്മത്തിനല്ലേ മുക്തിയുള്ളൂ.

   

എന്ന് പറയുമ്പോഴും പാമ്പായും ഭഗവാനെയും ആരാധിച്ചതിനാൽ മോക്ഷം നേടിയവർ അനേകം ഇതിനാലിലും ഭഗവാനെയും എപ്പോഴെല്ലാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നമ്മളിൽ വന്നുചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.