അതിരാവിലെ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തിയാളുള്ള ഗുണങ്ങള്‍,എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണം,

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒരാളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപും അതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും അതിജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ സ്ഫോടനം ആത്മകമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന അത്ഭുതം .

എന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് 99% ആളുകൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മഹാരഥമാണ് അതിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്താണ് അതിൽ ഇത്ര വലിയ മഹാരഥ്യമുള്ളത് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് .

   

തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി കൈമാറി വന്നപ്പോൾ പല ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളായി പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വിശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാഗവും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാക്കിയെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.