ശിവരാത്രിയോട് കൂടി സകല കഷ്ടതകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് കാക്കാം വീടുകളിൽ വരുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ശനി ദേവന്റെ വാഹനമാണ് പിതൃക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ജീവി കൂടിയാണ് അഥവാ ഒരുപക്ഷേ കൂടിയാണ് കാക്കാം അതിനാൽ തന്നെ ഇവ രണ്ടും ശിവ ഭഗവാനുമായി .

ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്ന ഇവിടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ദിവസമാണ് മഹാശിവരാത്രിയും എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഈ വർഷം മഹാശിവരാത്രിയും മാർച്ച് 8 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് അതായത് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മഹാശിവരാത്രി തന്നെയാണ് ഈ സമയം ഭൂമിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ ദിവ്യ ദിവസത്തോട് ചേർന്നുവരുന്ന ഈ ദിനങ്ങളിൽ അതിനാൽ തന്നെ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അതീവ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.