ഇന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വരം ഇതാണ്, മഹാഭാഗ്യം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒരു ഐശ്വര്യ പുലരിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഒരു മാസത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് കൂടാതെ മലയാലപ്പുഴ അമ്മയുടെയും ആറാട്ട് മഹോത്സവ ദിവസമാണ് കൂടാതെയും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും തിരുവുത്സവ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഐശ്വര്യം പുലരുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം ഈയൊരു തുടക്ക ദിവസം.

ഈ ഒരു ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ ഒരു തൊട്ടുകുറി അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് ആ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് മന്ത്രിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ദിവ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് .

   

ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തൊടുകുറിപ്രകാരം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പുണ്യ ദിവസം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകാൻ പോകുന്ന മരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.