ഈ നക്ഷത്രക്കാർ മാർച്ച് മാസം ഒന്നു കരുതിയിരുന്നോളൂ കഷ്ടകാലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരും മാർച്ച് മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ് മാർച്ച് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത്ര ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നു ചേരണം എന്നില്ല നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശുഭകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഗ്രഹനിലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

മാർച്ച് 13 വരെ കുംഭമാസം ആകിയാൽ ആദ്യത്തെ കുംഭം രാശിയിലും തുടർന്ന് മീനമാസം ആകിയാൽ ആദിത്യൻ മീനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ചതയം പൂരുരുട്ടാതിയും ഉത്രട്ടാതിയും എന്ന ഞാറ്റുവേലകൾ മാർച്ചിൽ ഉണ്ട് മാർച്ച് 31 രേവതി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നതും ആണ് ചന്ദ്രൻ മാർച്ച് ഒന്നിനെയും കൃഷ്ണ ശക്തിയും ചോതി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് മാർച്ച് 31നും കൃഷ്ണപക്ഷസൃഷ്ടി തന്നെയാണ് നക്ഷത്രം തൃക്കേട്ടയും മാർച്ച് 10നാണ് അമാവാസി അഥവാ കറുത്ത വാവ് വരുന്നത് മാർച്ച് 25നെയും പൗർണമി.

   

അഥവാ വെളുത്ത വവും മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ചൊവ്വാം കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുമാണ് ബുദ്ധൻ മാർച്ച് ഏഴിനെയും മീനത്തിലും മാർച്ച് 25 മേഡത്തിലും സംക്രമിക്കുന്നതാകുന്നു മാർച്ച് 15 ബുദ്ധന്റെ തീരുന്നതാണ് മീനം രാശിയും ബുദ്ധന്റെ ക്ഷേത്രമാകുന്നു വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ശുക്രൻ മാർച്ച് ഏഴിനെയും കുമ്പത്തിലും മാർച്ച് പതിനെട്ടിന്റെയും മീനത്തിലും പകരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.