നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ പക്ഷികൾ വരാറുണ്ടോ? മഹാഭാഗ്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈശ്വരവാദിനമുള്ള ഈശ്വര അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ നിത്യവും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങടെ വീട്ടിലോ പരിസരവും ഈ പക്ഷികളെ ദിവസവും രാവിലെയും അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്തും കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം പിറക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ഈ പക്ഷികൾ നിത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെ പക്ഷികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കിളികളാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള അബലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം നിമിത്ത ശാസ്ത്രപ്രകാരവും ഈ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മൾക്ക് വലിയ ഉയർത്തിയിരിക്കും നേടിത്തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമായി നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കിളി എന്നു പറയുന്നത്.

   

അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പക്ഷി എന്നു പറയുന്നത് പരുന്ത് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് പരുന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരുന്ത് നിത്യേന നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവ വന്നിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഉണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ നിത്യേന നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പരുന്ത് വരുന്നത് ഒരു പരുന്ത് വന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പറക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് അതായത് മക്കൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും വന്നുചേരാൻ പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.