ഭർത്താവിനാലും മക്കളാലും ദുഃഖിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട 7 നാളുകാർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ വിവാഹജീവിതം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെയായിട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാം ആസ്ഥാനത്തായി പോയി .

എന്നും താൻ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ലാത്ത എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലരെ അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് വളരെയധികം ആയി മാറുന്നതായിരിക്കും ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പഠനങ്ങളും റിസർച്ച് പ്രകാരം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് .

   

ഏകദേശം ഏഴോളം നാളുകാർ ഏഴോളം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാനീ പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് തന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാവാം ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് സ്വന്തം മക്കൾ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.