ഈ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ തുടിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫലം, സൂക്ഷിക്കണേ അംഗ ചലന ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഭാരതീയ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലും ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിന്റെയും തുടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തുടിപ്പുകൾ ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തുടിപ്പുകൾ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ദുഃഖങ്ങളുടെയും ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് .

അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുടിക്കുന്നത് മഹാ സൗഭാഗ്യം ആയിട്ടും അതേപോലെതന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത് വരാൻപോകുന്ന വലിയൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ സൂചന ആയിട്ടും ആണ് പറയുന്നത് ഈ അപകട സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ശുഭാ സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളും ആ തുടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രധാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത്.

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ഏതൊക്കെയാണ് ദോഷം എന്നുള്ളത് അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെയും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നടത്തിവരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജ നടക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും.

നാളത്തെ എന്റെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.