ബ്രഹ്മ ഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഈ നാളുകാർ വീട്ടിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷപ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അശ്വതി ഭരണിയും കാർത്തിക രോഹിണിയും എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നാളുകൾ 27 നാളുകളെയും ഒൻപത് ഒമ്പത് നാളുകൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ത്രിമൂർത്തികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് .

9 നക്ഷത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 9 നക്ഷത്രങ്ങളും വിഷ്ണു ഗണത്തിലും മറ്റു ഒൻപത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മഗണത്തിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ബ്രഹ്മഗണത്തിൽ ജനിച്ച 9 നാലു പറ്റിയിട്ടാണ് ഒൻപത് നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ നാളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വതിയും ചോതിയും അത്തം അവിട്ടം ചിത്തിര പൂരാടം അനിഴം മകയിരം ചതയം ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാരാണ് ബ്രഹ്മഗണത്തിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.

   

ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ മറ്റു നക്ഷത്രക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചു ഇവർക്ക് എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടേത് ഈ ബ്രഹ്മഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രക്കാരുടേത് പഠിച്ച മനസ്സിലാക്കി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.