ഈ 6 നാളുകളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ജന്മനാ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ സ്ത്രീയും മഹാലക്ഷ്മി ആകുന്നു ദേവി ആകുന്നു അതിനാലാണ് വിവാഹശേഷം ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മിയെ വന്നു കയറി എന്നു പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുപോലെതന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയും പൂജാതയാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്.

മഹാലക്ഷ്മി ജനിച്ചതും ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മഹാലക്ഷ്മി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയെയും മഹാലക്ഷ്മിയോട് ആണ് ദേവിയോട് ആണ് അമ്മയോടാണ് സർവ്വശക്തമഹാമായോടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് വീടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ വേണം എല്ലാത്തിനും ഉപരി ആ വീട്ടിലുള്ള ആ സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടണം നിന്ദിക്കപ്പെടരുത് ആ സ്ത്രീ എപ്പോഴാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് .

   

ആ വീട്ടിൽ വേണ്ട സ്ഥാനം നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നുചേരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്ന് ശിവ പാർവതിമാരെ പോലെയും എല്ലാ ഐശ്വര്യം വിളങ്ങയും ആ വീട് അതിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇതിനെ വിപരീതമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ .

ലോകത്തിന്റെയും ഇന്നേവരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഏതു വേണമെങ്കിലും എടുത്തു പരിശോധിക്കം എവിടെ സ്ത്രീ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ സ്ത്രീയെയും അപമാനിച്ച് പെടുന്നുവോം അവിടെ മഹാലക്ഷ്മിയെയും അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുണം പിടിച്ച ചരിത്രമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.