വൈഷ്ണവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഈ നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും 9 9 നക്ഷത്രങ്ങളെയും മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് 9 ആയിട്ട് ഉത്തരം തേച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അധിപനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ അധീനതയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ ആയിട്ട്.

തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ 9 വിഷ്ണു ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒമ്പത് ബ്രഹ്മണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശിവ ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വിഷ്ണു ഗണത്തിൽ വൈഷ്ണവഗണനത്തിൽപ്പെട്ട ഒൻപത് നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് .

   

ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിക്കേം ജീവിതത്തെയും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടിട്ടും ഞാനീ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് പറയണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.