വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കടം കയറി മുടിയും,പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയല്ലേ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഓരോന്നിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൽ പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് നിറയുന്നതായിരിക്കും ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വാസ്തു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തു അനുശാസിക്കുന്ന.

രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വെച്ചടി ഉയർച്ചയും വന്നുചേരുന്നതാണ് വാസ്തുവിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്ന ഇടങ്ങളും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളും ഈ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

ആ വീടിന്റെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാനവും വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്നു വശങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ദിഖറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം എവിടെയൊക്കെ വച്ചാലാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരം ജലം വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് .

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സമ്പത്ത് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.