കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിൽ നടന്ന മഹാത്ഭുതം! കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെയും ഒരു ഭക്തൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയ യാത്ര തിരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു അർദ്ധരാത്രി സമയത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമയമാണ് എവിടെ പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലോ മാനങ്ങളിലോ ഒക്കെ അഭയം ചോദിക്കാം.

അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നിട്ട് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനം അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള മലകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്നു നന്നായിട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയ പലരും അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടിപായിച്ചു പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലരും അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ കാരണവർ വളരെയധികം ധാഷ്ടിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെയും ഇവിടെയൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്.

   

പറഞ്ഞു കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തനെ പരിഹസിക്കാൻ ആയിട്ട് നീ അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ദൂരെ ഒരു വിളക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുന്ന അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വല്യമ്മയുണ്ട് ഒരു മുത്തശ്ശിയുണ്ട് അവരെ നിനക്ക് അഭയം തരുന്നതായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിളക്ക് ദൂരെ എവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ വിളക്കായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാരണവർ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു .

ഇത് കേട്ട് നിഷ്കളങ്കനായി വിശ്വസിച്ച ഈ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നടന്ന അവസാനം ആ വിളക്കിന്റെ അറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഴയ വീടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒരു ഓലമേഞ്ഞ ഒരു വീട് വീട്ടിൽ ചെന്ന്  ഒരു മുത്തശ്ശി ഇറങ്ങിവന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.