മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്യു.. നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വിധിയെഴുതിയാം എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യമായാലും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ്.

നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂവളമാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താര നടത്തുന്നത് ധാര നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു വലിയ ആഗ്രഹവും നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് എന്ത് എന്നുള്ളത് എന്റെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാടും.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭഗവാനോടും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുവാനും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മളുടെയും വിഷമങ്ങളും നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിൻവിളക്കാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആയിട്ടും ഒരു വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഒക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതിനെയാണ് പിൻവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിറകി വിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 8 16 സംഖ്യകളിലായി കണ്ണാടികൾ മുറിച്ച് ചേർത്തുവച്ച് പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിളക്കിന് പിന്നിലായി ഒരു കണ്ണാടിയും സ്ഥാപിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.