ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങൾ, എപ്പോഴെല്ലാം ജപിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടുകയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ട വഴിപാടാണ് പൊങ്കാല ഇഷ്ടവര ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് സ്ത്രീജനങ്ങൾ നേരിട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന വെളിപാടാണ് ഇത് കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളിൽ പൗർണമി ദിനത്തിലാണ് ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടത്തുക ആദ്യ പരാശക്തിയുടെയും മാതൃഭാവമായ ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യശുദ്ധിയോടൊപ്പം ആന്തരികശുദ്ധിയും വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് .

പൊങ്കാല നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ദേവി നാമങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ് ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല ഇടുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നും അത് എപ്പോഴെല്ലാം ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഗണപതി പ്രീതി വരുത്തി ലളിതാസഹസ്രനാമം ധ്യാനത്തോടുകൂടി പൊങ്കാല സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുക.

   

ലളിതാസഹസ്രനാമം പൂർണമായിട്ടും പാരായണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രനാമ ധ്യാനം മാത്രമായും ചെല്ലാവുന്നതാണ് പിന്നീട് പൊങ്കാല കലത്തിൽ ഓരോ പിടി വീതം അരി ഇടുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന മന്ത്രമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അന്നപൂർണ്ണേ സദാപൂർണ്ണേ ശങ്കരപ്രാണ വല്ല ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ സിദ്ധാർത്ഥം ഭിക്ഷാമം ദേഹി പാർവതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.