ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ വയ്ക്കുക, കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കടം അല്ലെങ്കിൽ പണം വന്നുചേരായി പ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കർമ്മത്തിന് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മിയും ദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് .

അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി ദിവസങ്ങളാണ് ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിദിവസങ്ങളിൽ വേണം നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കുവേണ്ടി ആയിരിക്കും ഈ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.