ദേവി നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ! ഇവ അവഗണിക്കരുത്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൻസൂരി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവി ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കളെ കൈവിടുകയില്ല അതിനാലാണ് ദേവിയെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ സ്വരൂപം ആയിട്ട് കാണുന്നത് ദേവിയെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേവി നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലും ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും ദേവിയും മത്സരിക്ക് വിളിച്ചുനോക്കും ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് .

എന്ന് കുറച്ചു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളും മനസ്സ് ഒരുക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ ദേവി നമ്മുടെ അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകും യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ദേവിയുടെ സമീപത്തെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നാലും ദേവി കൂടെ നിന്നും അത് നടത്തിത്തരും ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനപ്പാ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് .

   

ദേവിയുടെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദേവി നമ്മുടെയും കൂടെ നിത്യവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കും ഒരു ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്മൾ ഓടി പോകുന്നത്.

പലപ്പോഴും ഒരു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അമ്മയാണ് ശരണം നമ്മൾ അമ്മയോടാണ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പോയി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ കണ്ണു നിറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.