താലി അണിയുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷനെയും ഒന്നാകെയും അടയാളമാണ് താലി എന്നു പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും കൂടിച്ചേരൽ ആയിട്ടാണ് താലിയെയും നമ്മൾ ഹൈന്ദവർ കണക്കാക്കുന്നത് ഹൃദയ ചക്രത്തിന് അടുത്ത് ആയിരിക്കും താലിയുടെ സ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് താലികെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദേവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ താലി എന്നു പറയുന്നത് .

ഏറ്റവും പവിത്രമായുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് മറ്റൊരു ആഭരണത്തെയും പോലെയും ഒരു ആഭരണം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആയിട്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് താലിയെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല താലി എന്നു പറയുന്നത് അതൊരു ലോകത്തേക്കാൾ ഉപരിയും അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെയും ഒരു കൂടിച്ചേരലിലെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എപ്പോഴും കുടുംബമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും ഇല്ലാതെ ആകുന്ന സമയത്ത് താലി അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ തലമുറയിലെ താലി കത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകമാണ്.

   

ബന്ധമില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നശിച്ചുപോകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണും അതുകൊണ്ടാണ് താലി ഊരി വയ്ക്കരുത് താലി ഊരി വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദോഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താലി യാതൊരു കാരണവശാലും വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയും ദീർഘം ആയിട്ട് ഊരിവെക്കുന്നതും അതേപോലെതന്നെ ഊരിവെച്ചിട്ടും വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെയും ദീർഘായുസ്സിനും ഭർത്താവിന്റെ നന്മയ്ക്കും ഒന്നും തന്നെയും യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.