ഈ വാക്ക് നന്ദിയുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഉടൻ നടക്കും.

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക ലക്ഷ്മി പൂജ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം ഇതുരണ്ടും ആർക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരും നാളും പറയാം ഞാൻ കുറിച്ച എടുക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒറ്റവരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊള്ളൂ.

നാളെ രാത്രി വരെയുള്ള കമന്റുകൾ ഞാൻ കുറിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച ലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്ട ദേവിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവനോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയ ക്ഷേത്രത്തിലെയും പ്രതിഷ്ഠയോടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.

   

ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നടത്തി തരണേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി തരണേ ജീവിതത്തിൽ സർവൈസി നേട്ടണേ എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പങ്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രവും ചരണങ്ങളും അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് എല്ലാം മന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതറിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അറിയാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.