നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇതിൽ ഏത്? നോക്കൂ, നിങ്ങളെ പറ്റി ചില രഹസ്യങ്ങൾ കേൾക്കൂ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സാമൂതിരി ശാസ്ത്രവുമായി ലക്ഷണശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് .

നിങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നിവിടെ പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാല് ഘടനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ അറ്റമാണ് കേട്ടോ ചെവിയുടെ അറ്റം ഈ പറയുന്ന നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും.

   

ഒന്നുകിൽ നന്നായി വിടർന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ തരം കൊണ്ടോ നല്ല രീതിയുള്ള ചെവിയുടെ അറ്റമുള്ളവർ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്നല്ല നീണ്ട ചെവിയുള്ള ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗം നീണ്ടത് ഉള്ളവർ ചെവിയുടെ അറ്റം നല്ല നീണ്ട ഇരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നു പറയാം മൂന്നാമത്തേത് എന്നും പറയുന്നത് ചെവിയുടെ അറ്റം തീരെ വന്ദനം അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്ന വളരെ ഒട്ടിയ ചെവിയുടെ അറ്റമുള്ളവർ നാലാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് .

ചെവിയുടെ അറ്റത്തിൽ ഡബ്ലിയു പോലെയും ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡബ്ലിയു പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിട്ടു പോലെ വന്ന ഡബ്ലിയു പോലത്തെ ചെവിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നാലുതരത്തിലുള്ള ചെവിയുള്ള ചെരിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.