ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത രാക്ഷസ ജീവികൾ!!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കടൽ എക്കാലത്തും മനുഷ്യനെ പൂർണമായും പിടി തരാത്ത ഒരു നിഗൂഢതയാണ് കടലിന്റെയും ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇത്രകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യനെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികളെ കുറിച്ചും എന്നും നമുക്ക് ഒരു അറിവ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ അവിയിൽ ചിലതൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മനുഷ്യനും മുൻപിൽ വന്നു പെടാറുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് .

വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളർ മാപ്പിലും മറ്റുമായി മനുഷ്യനെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില നികൂടമായ ജീവികളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അന്റാർട്ടിക്ക ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള കടലിൽ വച്ച് ലഭിച്ച ഒരു ഗൂഗിള് ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിൽ ഒരു ഭീമൻ ജീവിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആയിട്ടാണ് ഈ ജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് 120 മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാകും എത്രയും കൂടാതെ ഇത് രാക്ഷസജീവി ആണെന്നും ആ ജീവി ഇപ്പോഴും തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.