ഈ മൂന്ന് കൈകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ രേഖ ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ,നിങ്ങളെ പറ്റി ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സത്യം പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിലെ രേഖകൾ മാത്രമല്ല കൈയുടെ ആകൃതി വലിപ്പം വിരലുകളുടെ നീളം വിരലുകളുടെ ഘടനാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ഹൃദയരേഖ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൃദയരേഖ എന്നു പറയുന്നത് ഹൃദയരേഖയെ വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പങ്കാളിയുമൊത്തുള്ള ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രണയ ജീവിതവും നമ്മുടെ വൈവാഹിക ജീവിതവും നമ്മളുടെ കുടുംബജീവിതവും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഹൃദയരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹൃദയരേഖയുടെ ഘടനയാണ്.

   

ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കൈകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കൈകളാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ രേഖയുടെ ആ ഒരു രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് അനുസരിച്ച് ആ ഹൃദയ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട .

ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയാണ് എത്രത്തോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം കമ്പനി ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.