ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരൽ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം ഒരാളുടെ കൈയുടെ അളവ് ആകൃതിയും എവിരലുകളുടെ നീളം കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ നിറം വലിപ്പം ഒക്കെ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത വഴികൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് .

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പെരുവിരലിന്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു രീതി വച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എപ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത വഴിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുകയും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലതുകയും ആണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ .

   

തങ്ങളുടെ ഇടതുകൈ പെരുവിരലും പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കയ്യിന്റെയും പിരിവിരലും ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരമായിട്ടാണ് ഈ പെരുവിരലിന്റെയും ഈയൊരു രീതിയെയും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പെരുവിരലിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തെരുവിലെ വളയാതെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ അതായത് പിരിവിലയിൽ ഇരിക്കും.

ഒരു ശതമാനം പോലും പെരുവിരൽ വളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിയുകയോ ചെയ്യാത്ത തെരുവിലിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അതാണ് വളരെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് അങ്ങനെ നേരിൽ നിൽക്കുന്ന തെരുവിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അതാണോ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.