ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ? നോക്കിക്കേ…. നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലും മോതിര വിരലും നോക്കി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചില സവിശേഷതകൾ ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ നോക്കി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടനാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്.

ആദ്യത്തെ വിരൽ ഘടന എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം അത് എന്നു പറയുന്നത് ചെറു വിരലും മോതിരവിരലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഇടതു കൈയിലും പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കൈയിലുമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടതു കൈയെടുത്ത് ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നോക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ഘടനാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരു മോതിര വിരലിന്റെ അരേഖയിൽ ചെറുവിരൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരിടവും ഒരേ നേർരേഖയിലാണ് വരുന്നത്.

   

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മോതിരവിരലിന്റെ രേഖാം നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിനേക്കാൾ അതായത് ചെറുവിരൽ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് രേഖ വന്നിട്ട് താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടനയിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മോതിരവിരലിന്റെ രേഖയെക്കാൾ അടിയിലാണ്.

നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലിന്റെ വലുപ്പം അവസാനിക്കുന്നത് ചെറുവിരൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്നു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയും തുറക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.