വാസ്തു പ്രകാരം പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ്, വിളക്ക് ഇവിടെ കത്തിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് നിലവിളിക്കുന്നവരാണ് നിലവിളക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവതിയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രാത്രിയാകുന്നതിനുമുൻപം ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിനു മുൻപ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അതിന്റെ കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിയിരിക്കും ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്.

സന്ധ്യക്ക് നേരം ഇരുട്ടു വീഴുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തിരി തെളിയണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞാൽ മോദേവി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയുള്ളൂ മഹാലക്ഷ്മി വന്ദനം കയറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിലത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിലവിളക്കും കൊളുത്തി വയ്ക്കും നാം സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് പൂജാമുറി ഉള്ളവർ പൂജ മുറിയിൽ ആയിരിക്കും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് പൂജാമുറി .

   

ഇല്ലാത്തവർ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും നിലവിളക്കുകൾ എത്തി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂജാമുറി ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വിളക്കു വയ്ക്കേണ്ടത് പൂജ മുറി ഇല്ലാത്തവർ വിളക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് .

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പൂജാമുറി ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം പൂജ മുറിയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂജാമുറിയുള്ളവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമാണ് പൂജാമുറി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.