പൊങ്കാല ഇടുന്നവർ അറിയേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പുണ്യ ദിനമാണ് കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നക്ഷത്രം എന്നാണ് ഭുവന പ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഈ ദിവസമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ നേരിട്ട് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത് 2024 ഫെബ്രുവരിയും 25നാണ്.

ഇത്തവണത്തെയും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സും ശരീരവും ധനവും ഭക്തർ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ തുല്യമാണ് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ധന ധന മന സമർപ്പണം എന്നാണ് ആചരന്മാർ ആറ്റുകാൽ പങ്കാളിയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വ്രതം നോറ്റേ ദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെയും ശരീരം എന്നും അമ്മയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മനസ്സും നിവേദ്യ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ധനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തല മനധന സമർപ്പണം എന്നു പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം തന്നെയാണ് ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്കും പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ് .

   

പൊങ്കാല വ്രതം എന്താണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് വൃതം നഷ്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വ്രതം എടുത്ത് പൊങ്കാലയിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരട്ടി ബലമാണോ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊങ്കാല ഇടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൺകലത്തിൽ പൊങ്കാല ഇടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൊങ്കാല ഇടുമ്പോൾ പുതുവസ്ത്രം പുതിയ കലം തുടങ്ങിയവ പൊങ്കാലക്കേം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.