ഒന്ന് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?എന്നാൽ ഈ മഹാൽഭുതം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുംഭമാസം പിറക്കുകയാണ് കുംഭം മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട് കുംഭം ഒന്നിനും ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി സ്ഥിതിയാണ് കുംഭം 11 വെളുത്ത ഭാവവും കുംഭം ഇരുപത്തിയാറിനേയും കറുത്തവാവും സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു കുംഭമാസം അവസാനിക്കുന്നതും വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലെ കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നക്ഷത്രയും സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു .

മകരം മുതൽ അതായത് മകരം 30 മുതൽ മീനം അഞ്ചുവരെ മൗമുണ്ട് കുംഭമാസം മുഴുവനും ബുധനും മൗട്ടത്തിലാണ് കുംഭമാസം ഏഴിനെയും ബുധൻ മകരത്തിൽ നിന്നും കുംഭം രാശിയിലേക്കും കുംഭം 23ന് കുമ്പത്തിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്കും സംഗമിക്കുന്നതാകുന്നു ബുദ്ധന്റെ നീചരാശിയാണ് മീനം അങ്ങനെ മൗഢ്യം നീച സ്ഥിതി എന്നീ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ബുധൻ ഇത്തരത്തിൽ മാറുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ .

   

ചൊവ്വ മകരം തുടരുന്നതും ആകുന്നതും ഉച്ചസ്ഥാനാണ് മകരം രാശിയിലെ ചൊവ്വാം അടുത്ത രാശിയിൽ തന്നെ ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് കുംഭം 23ന് ശുക്രൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് പകരുന്നതും ആണ് മീനം രാശിയിൽ അപസ്യവികതയിൽ രാഹുവും അപ്രകാരം കണ്ണി രാശിയിൽ കേതുവും സഞ്ചരിക്കുന്നതുമാണ് രേവതി നക്ഷത്രവും കേതു തിരിമദ്യത്തോടെയും അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.