ഗുരുവായൂരപ്പൻ വസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കാണുന്ന 4 ലക്ഷണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിച്ച സർവ്വശക്തൻ ഗുരുവായൂരപ്പനോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും നമുക്കും ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ആരംഭിക്കാം ഭഗവാൻ ജഗദീശ്വരൻ സർവ്വശക്തൻ പൊന്നുതമ്പുരാൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു .

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം തോന്നുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ അംഗത്തെപ്പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോടും ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നു പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും ദേവസങ്കൽപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ സഹോദരനായും നമ്മുടെയും വീട്ടിലെയും പൊന്നുണ്ണിയായും നമ്മളുടെ കള്ള കാമുകൻ ആയിട്ടും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഭാവനങ്ങളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് .

   

വിശ്വാസം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എത്ര പരീക്ഷിച്ചാലും ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത നമ്മളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെയും വജിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃഷ്ണഭക്തരോന്നു വീടുകളിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും.

ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈയൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂചനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.