ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്…തെറ്റിക്കരുതേ ഇരട്ടി ദോഷം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവനാടാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിപാടിന് പോലും കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൃഷ്ണാ എന്റെ ഭഗവാന്യം എന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന സഹായിക്കുന്ന .

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും വന്ന സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും കടുത്ത ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും എത്രത്തോളം ശ്രീകൃഷ്ണഭദ്രം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്.

   

വിഷു പോലെയുള്ള വിശിഷ്ടം അവസരവേളകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് നിത്യവും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിനും മുൻപിൽ വിളക്കുകളുത്തുന്നവരും ചില്ലറയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചിത്രം എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രം എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വീട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ കേരളക്കരയിൽ സാധിക്കുമെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ്.

അത്രത്തോളം നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഒരാളായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.