നിങ്ങളുടെ പാദ ഘടന എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കു, നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു രഹസ്യം പറയാം, കെട്ടൊള്ളൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള എല്ലാ ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന എന്നു പറയുന്നത് പാദങ്ങളുടെ വിരലുകൾ അതിന്റെ ഘടനയും അത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെയും ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും എങ്ങനെ തുണയ്ക്കുന്നു.

എന്നുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള പാതകടനം അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ വിരലുകളുടെ ഘടനാ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം തരത്തിൽ പാദമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വഭാവം അവരെ പറ്റിയിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള പാകടനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

   

അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫോർഡ് അഥവാ ഈ ജപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരലിനു ശേഷം തള്ളവിരൽ ഏറ്റവും വലുത് അതിൽ അടുത്തത് ചെറുത് അതിന്റെ അടുത്ത് ചെറുതും ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി വരുന്ന അഞ്ചു വിരലുകൾ ഉള്ള കാൽപാദം ഉള്ള വ്യക്തികൾ അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ തള്ളവിരൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തള്ളവിരൽ തള്ള വിരലിനേക്കാൾ വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ മറ്റുവിരലുകൾ ഓർഡറുകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിരലിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വിരൽഘടന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.