ഭഗവാൻ ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവാ ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ദേവന്മാർ പോലും പൂജിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കനായ ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും ഭഗവാൻ ശിവക്ഷേത്രദർശനം മറ്റു ദർശനങ്ങളേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ഭൂതഗണങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ആനയിക്കും എന്നതാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ അൽപനേരം പുറത്തും ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാകുന്നു അത്രമേൽ കരുതലുള്ള ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ.

ഇത് ഭഗവാന്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ശിവക്ഷേത്ര ദർശന വേളയിൽ ലഭിക്കുന്ന ജലാശുകരമായ സൂചനകൾ ഉണ്ട് ഈ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വഴി തെളിവായി മാറും ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും.

   

ഒന്ന് പ്രസാദം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അത്തരത്തിൽ പ്രസാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നീല ചങ്ക് പുഷ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അഥവാ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതും ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന ദുരിതങ്ങൾ അതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു.

എന്നും ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നും അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് അതിനാൽ നീല ചങ്ക് പുഷ്പം ലഭിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു അതേപോലെതന്നെ പ്രസാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.0