ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കു എപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശിപ്രപ്രസാദിയാണ് മഹാദേവൻ അതേപോലെതന്നെയും ചിത്രകോപിയും ആകുന്നു മഹാദേവനും ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചേരും അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പരമശിവനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചക്രമാണ് ഇത് അഘോര ശിവചക്രം ഈ ശിവ ചക്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറുകളിൽ ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് .

എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ അതിനായിട്ട് ഏവരും സാക്ഷാൽ മഹാദേവനെയും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു നമ്പർ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനായി ഏവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയണമെന്ന് .

   

പരമശിവന്റെ കടാക്ഷം ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ചേരണമെന്നും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏവരും പ്രാർത്ഥിച്ചും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മുന്നോടിയായി ഏവരും കണ്ണുകൾ തുറന്നു ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇനിയും ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ഏവരും സാക്ഷാൽ പരമശിവ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓം നമശിവായ എന്ന കമ്പനി ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിവുകൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.