ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനം പൂർണ അമ്പലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈശ്വരനിൽ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആണ് നാശത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തുന്ന എന്താണോ അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് .

അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാശം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടു വരുമ്പോൾ മാനസിക പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനായി ദേവിയെയോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ചൈതന് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു പതിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രശ്നം പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനെയും ഓരോ ചിട്ടകൾ ഉണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.

   

ഏതുതരത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലിച്ചു പോരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പലപ്പോഴും ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ദൈവത്തെ കണ്ടു പോകുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെയും ബലം ലഭിക്കാറില്ല ബലം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പറയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ബലം ലഭിച്ചില്ല .

എന്ന് പറയും എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ചില മര്യാദകളും ചില ചിട്ടകളും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പാലിച്ചു നിങ്ങൾ പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.