മനസ്സിൽ ഒരാളെ ഓർത്തു ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി ഒക്കെ സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തി ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എത്രത്തോളം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റീഡിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള .

റോസാപ്പൂക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ചുവപ്പും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്ത ശേഷം കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പൂവിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബലം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവാണ്.

   

ൽ എപ്പോഴും പിണക്കങ്ങൾ പതിവാണം പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളും മൂലം നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തർക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിയും നിങ്ങളെ ജീവനെ തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കോ പോലും ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടുതലായി അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ വ്യക്തിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ ജീവിതതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.