നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ സാധ്യമാകാൻ പോകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയാണ്..

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സത്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി മാത്രമാണ തൊടുക്കുറി ശാസ്ത്രം ബലം പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ബലം എന്നു പറയുന്നത് .

ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ തൊടുകുറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അയാളുടെ സവിശേഷതയാണ് അങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും.

   

വ്യത്യസ്ത പേരുടെ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് ചൂട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം കുടുംബദേവതയെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളെയും ഓർത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതു ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് .

അവരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുക ഒരു ചിത്രം മാത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറച്ചു പേരെ ചില സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിനയം ഉള്ളതും ദേവീകവുമാണ് അത് തീർത്തും യുക്തിപരം ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.