കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിൽ ആര് വന്ന് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർക്ക് ഫലം ഉറപ്പാണ് എന്ന് സത്യമാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നും ഭക്തർ അമ്മയെയും ഒരു നോക്ക് കാണുവാനും തങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ മറക്കുവാനും ആ തിരുനടയിൽ എത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ പണ്ട് വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കാൽനടയായി എത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ അമ്മയെ കാണുവാൻ കാൽനടയായി .

അവിടെയെത്തിയും എന്നാൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു ആ ഭക്തൻ അന്ന് രാത്രി അഭയം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അടുത്തുള്ളങ്ങളിലും മറ്റും അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അഭയം നൽകിയില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്പൂതിരിയും കളിയാക്കും വിധം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവിടേക്ക് ചെല്ലും വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് അഭയം ചോദിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് ആ ഭക്തരെയും പരിഹസിച്ചതാണ്.

   

എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ആ ഭക്തൻ ആ വെളിച്ചം നൽകുന്ന വിളക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പത്തായപ്പുര പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു വാതിൽ കൊട്ടിയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ അമ്മ വന്ന വാതിൽ തുറന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചു തന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറിക്കോളൂ അഭയം നൽകാമെന്ന് ഇതേ തുടർന്ന് ആ ഭക്തനെയും ഒരു പായയും ആഹാരവും നൽകി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.