ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ എത്ര ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും കരകയറും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഈശ്വരനെയും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന്റെയും സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും ആയും രണ്ടുനേരം വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിയും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടു വരുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ക്ഷേത്രദർശനത്തിലൂടെ നമ്മളിലെ ദേവികത്വം വർദ്ധിക്കുകയും സർവ്വ ഐശ്വര്യ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

നാം നമ്മെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകം തന്നെയാണ് വഴിപാടുകൾ ഒരു പിടിപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകളിലൂടെയും ഉത്തമഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനും മാത്രം വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതും ഉത്തമം എല്ലാം ഭർത്താവ് വത്സലനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാനെയും അനേകം ഭക്തർ ഉണ്ടാകുന്ന തങ്ങളുടെ നല്ലതിനായി പല വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ് .

   

എന്നാൽ ചില വഴിപാടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതിവിശേഷമായി തന്നെ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു ഏതെല്ലാം വഴിപാടുകളാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് പാൽപ്പായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിപാട് വേറെയില്ല എന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.